بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950115725
نویسنده : سیده ساریه طلوعی برازنده
عنوان پایان نامه : رابطه سبک‌های عشق¬ورزی و ویژگی¬های شخصیتی با راهبردهای مقابله‌ای و رضایت زناشویی در زنان متأهل 20 تا 40 ساله شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیده مریم موسوی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در راهبردهای مقابله ای و حفظ و تداوم رضایت زناشویی زوجین متغیرهای متعددی دخیل هستند که در این بین نقش سبک های عشق¬ورزی و ویژگی¬های شخصیتی قابل توجه است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبک‌های عشق‌ورزی و ویژگی¬های شخصیتی با راهبردهای مقابله‌ای و رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر رشت بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان 20 تا 40 ساله متاهل مراجعه‌کننده به سالن‌های زیبایی شهر رشت در سه ماهه اول سال 1397 بودند. از این بین با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس و با توجه به شرایط ورود و خروج پژوهش تعداد 235 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه¬های راهبردهای مقابله¬ای لازاروس و فولکمن (1974)، رضایت زناشویی اینریچ (1989)، سبک¬های عشق-ورزی اشترنبرگ (1989) و شخصيتي نئو، فرم کوتاه تجديد نظر شده (NEO-PI-R) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد بين سبک عشق¬ورزی شورآمیز با راهبرد مسئله مدار و رضایت زناشویی؛ و بين ویژگی¬ شخصیتی روان¬رنجورخویی با رضایت زناشویی؛ و بین سبک عشق ورزی صمیمانه و ویژگی شخصیتی انعطاف پذیری با راهبرد هیجان مدار در زنان متاهل رابطه منفی و معنادار وجود دارد (05/0>P). بین سبک¬های عشق ورزی صمیمانه و متعهدانه، و ویژگی¬های شخصیتی برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و وجدانی بودن با رضایت زناشویی؛ و بین ویژگی¬های شخصیتی توافق پذیری و وجدانی بودن با راهبرد مسئله مدار؛ و بین ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی با راهبرد هیجان مدار در زنان متاهل رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (01/0>P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای ویژگی شخصیتی توافق پذیری به صورت مثبت؛ و سبک عشق ورزی شورآمیز به صورت منفی و در مجموع 8 درصد تغییرات راهبرد مقابله مسئله مدار در زنان متاهل را پیش بینی می کنند (079/0R2=). ویژگی¬ شخصیتی روان رنجورخویی به صورت مثبت؛ و ویژگی¬ شخصیتی انعطاف پذیری و سبک عشق ورزی سبک صمیمانه به صورت منفی و در مجموع 19 درصد تغییرات راهبرد مقابله هیجان مدار در زنان متاهل را پیش بینی می کنند (194/0R2=). ویژگی¬های¬ شخصیتی توافق پذیری و انعطاف پذیری؛ همچنین سبک عشق ورزی متعهدانه به صورت مثبت و در مجموع 30 درصد تغییرات رضایت زناشویی در زنان متاهل را پیش بینی می کنند (299/0R2=). بر این اساس می¬توان نتیجه گرفت در مورد راهبردهای مقابله¬ای و رضایت زناشویی زنان متاهل لازم است سبک های عشق ورزی و ویژگی¬های شخصیتی آنان مورد توجه قرار گیرد.
كلمات كليدي : سبک‌های عشق‌ورزی، ویژگی¬های شخصیتی، راهبردهای مقابله‌ای ، رضایت زناشویی، زنان متاهل
تاريخ دفاع : 1397-6-21