بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950509997
نویسنده : حسن وحدتی پور
عنوان پایان نامه : مقایسه ویژگی های شخصیتی، هوش معنوی وهوش هیجانی معتادان به موادمخدر سنتی و صنعتی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محسن مشکبید حقیقی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی، هوش معنوی وهوش هیجانی معتادان به مواد مخدر سنتی و صنعتی می باشد. این پژوهش توصیفی از نوع علی- پس از وقوع به ¬شمار می¬آید. از منظر ماهیت نیز کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 800 نفر از معتادان به مواد مخدر سنتی و 1300 نفر از معتادان به مواد مخدر صنعتی است که از مهر ماه سال 1397 تا دی ماه سال 1397 به مراکز مشاوره و خدمات روانشناسی مداخله گر در زمینه ترک اعتیاد مراجعه کرده اند. نمونه آماری تحقیق شامل 45 نفر از معتادان به مواد مخدر صنعتی و 45 نفر از معتادان مواد مخدر سنتی است که بصورت در دسترس از میان جامعه آماری فوق الذکر انتخاب شده اند. در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های (پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی مک کری و کاستا (1985)- پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008)- پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (2004)) استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش¬های آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از تحلیل واریانس تک متغیره برای نمره کل متغیرها و تحلیل واریانس چند متغیره برای خرده¬مقیاس¬ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در مولفه های ویژگی شخصیتی (روان آزردگی- برون گرایی- بازبودن) در دو گروه تفاوت معناداری دارند بگونه ای که معتادان به مواد سنتی به نسبت معتادان به مواد صنعتی، روان آزرده تر، برون گراتر و بازتر بوده اند. معتادان به مواد سنتی از هوش معنوی بالاتری برخوردار بوده و هوش هیجانی آنان نیز بالاتر از هوش هیجانی معتادان به مواد صنعتی بوده است.
كلمات كليدي : شخصیت، معتادان سنتی و صنعتی، ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، هوش معنوی
تاريخ دفاع : 1397-11-8