بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950204766
نویسنده : صادق جمالی قلعه رودخانی
عنوان پایان نامه : عوامل مؤثر بر ایجاد ناسازگاری شغلی با اثر واسطه‌ای ناسازگاری ادراک شده (مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر رحمت علی صابری حقایق,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ناسازگاری در محیط کار به عنوان حادثه عاطفی منفی است و بر نگرش‌های کاری مانند قصد ترک شغل و عدالت سازمانی ادراک شده تاثیر می‌گذارد. هدف اصلي اين تحقيق بررسی تاثیر مولفه‌های پنج گانه مدیریت منابع انسانی بر ناسازگاری شغلی کارکنان بانک کشاورزی با اثر واسطه‌ای ناسازگاری ادراک شده از طرف همکاران و سرپرستان است. از اینرو با توجه به فرمول کوکران 224 نفر از کارکنان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و تحلیل عاملی (0.823) و پایائی آن با گزارش ضریب آلفای کرونباخ (0.954) مورد تائید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه‌ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که تمامی مولفه های مدیریت منابع انسانی با لحاظ نمودن نقش ناسازگاری ادراک شده از طرف همکاران و سرپرستان بر ناسازگاری شغلی کارکنان در محل کار تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. به گونه‌ای که حمایت اجتماعی از طرف سرپرستان بیشترین تاثیر و تغییرات سازمانی کمترین تاثیر را دارد.
كلمات كليدي : مدیریت منابع انسانی، ناسازگاری شغلی، تغییرات سازمانی، امنیت شغلی، حمایت اجتماعی، تقاضاهای شغلی، بانک کشاورزی
تاريخ دفاع : 1397-11-11