بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930284953
نویسنده : طهمورس محمدی نوده
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی با ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سینا خردیار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سقوط قيمت سهام يك تغيير بسيار بزرگ و غيرمعمول در قيمت سهام است كه بدون وقوع يك حادثه ي مهم اقتصادي رخ مي دهد سقوط قيمت سهام يك پديده ي واگيردار در سطح بازار می باشد سود معيار خوبی براي سنجش عملكرد می باشد زیرا اقلام تعهدي باعث تعديل و تغيير در زمان بندي شناسايي جريان هاي نقدي در سود در طي يك دوره زماني مي شود اما اقلام تعهدي نيازمند برآورد و مفروضاتي می باشد و كيفيت اقلام تعهدي و سود با افزايش در ميزان خطاي برآورد اقلام تعهدي كاهش مي يابد لذا هدف تحقیق این می باشد که ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد برای این منظور داده های 154 در دوره زمانی 1395-1391 گردآوری شده است نتیجه یافت شده در این تحقیق حاکی از آن است که بین ریسک سقوط قیمت سهام و کیفیت اقلام تعهدی بر اساس هر روش محاسبه NCSKEW (ضريب منفي چولگي بازده سهام) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین ریسک سقوط قیمت سهام و کیفیت اقلام تعهدی بر اساس روش محاسبه DUVOL (نوسانات پايين و بالا) رابطه ای وجود ندارد
كلمات كليدي : کیفیت اقلام تعهدی، ریسک سقوط قیمت سهام
تاريخ دفاع : 1397-11-2