بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950277401
نویسنده : حنانه محبوب ربانی
عنوان پایان نامه : بررسی اثر کشندگی و ضد بیوفیلمی ژل آلوورا بر جدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :لیلا اسدپور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زمینه و هدف: استافیلوکوکوس ارئوس یک عامل بیماری زای فرصت طلب که سویه های بیمارستانی مقاوم به متی سیلین پاتوژن های خطرناکی هستند و به اغلب آنتی بیوتیک های رایج مقاوم شده و میتوانند درمان اختصاصی بیماران را به چالش بکشد. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلمی ژل و عصاره ی آبی برگ گیاه آلوئه ورا میباش بر جدایه های بالینی و سویه استاندارد استافبلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین می باشد. روش ها: در این مطالعه ی تجربی اثر ضد باکتریایی و ضد بیوفیلمی ژل و عصاره ی آبی برگ گیاه آلوئه ورا به ترتیب به روش های انتشار از دیسک و میکروپلیت 96خانه و حد اقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حد اقل غلظت کشندگی (MBC) به روش براث ماکرو دایلوشن در سویه ی استاندارد 20 سویه ی بالینی استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد. یافته ها: در بررسی تاثیر ضد باکتریایی ژل و عصاره ی آبی برگ گیاه آلوئه ورا دو سویه (10 درصد) بالینی حساس به ژل و 7 ( 35 درصد) سویه حساس به عصاره آبی برگ گیاه بودند که از این تعداد به ترتیب 1و 2 سویه مقاوم به متی سیلین بوده اند. حد اقل غلظت کشنده در ژل گیاه الوئه ورا برای هر دو سویه حساس در رقت 50 درصد و حداقل غلظت مهاری عصاره ی آبی برگ گیاه آلوئه ورا بین 125 - 250 میلی گرم بر میلی لیتر بوده است. همچنین غلظت های مختلف ژل و عصاره آلوئه ورا اثر مهاری بر تشکیل بیوفیلم 3 جدایه بالینی و سویه استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین نشان داد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر اثر ضد بیوفیلمی و تا حدودی اثر مهار کنندگی عصاره ی آبی برگ گیاه آلوئه ورا و همچنین ژل این گیاه برروی سویه های بالینی و استاندارد باکتری استافیلوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین می باشد. امکان استفاده از آن به عنوان یک رهیافت در درمان عفونت های استافیلوکوکی نیاز به انجام مطالعات بیشتر دارد.
كلمات كليدي : استافیلوکوکوس ارئوس ، بیوفیلم، مقاومت به متی سیلین، آلوئه ورا
تاريخ دفاع : 1397-6-20