بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910891498
نویسنده : لیلا عبدالله پور
عنوان پایان نامه : تحلیل محتوایی اشعار دفاع مقدس با تکیه به دو شاعر علیرضا قزوه و سلمان هراتی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر نصرالله زیرک,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شعر دفاع مقدس به عنوان بخشی از ادبیات پایداری این مرزو بوم ظهور کرده است؛ که در بر گیرنده ی مفاهیم گسترده ایی همچون ایثار ,شهادت, مقاومت و.... می باشد.ادبیات دفاع مقدس در همه زمینه ها از جمله شعر ,داستان , رمان ,نمایشنامه ,قطعات ادبی و غیره حرف های تازه ایی برای گفتن داردکه در کمتر پدیده ای این گستردگی را می بینیم.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی –تحلیلی بوده است.هدف این رساله جست وجویی در شعر جنگ ودفاع مقدس از ( 1367 تا 1359) است که تلاش دارد این شعر را در ادبیات معاصر مورد بررسی قرار دهدوبا تحلیل این اشعار , محورهای تاثیر گذار برشکل گیری اشعار دفاع مقدس را ازجهت مضمون ومحتوا با تکیه بر اشعار شاعران برگزیده دفاع مقدس همانند علیرضا قزوه وسلمان هراتی موردتحلیل قرار دهد.
كلمات كليدي : دفاع مقدس ، تحلیل محتوا ، شعر ،علیرضا قزوه ،سلمان هراتی
تاريخ دفاع : 1394-06-31