بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950212365
نویسنده : رضا نیکوکار
عنوان پایان نامه : بررسی ترکیبات اسمی در غزلیات حسین منزوی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :جهاندوست سبزعلی پور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زبان، عنصری پویا و زایاست. این پویایی از آن جهت است که هر زبان در بستر زمان در حال گسترش است و اگر این خصلت را نداشته باشد، به زودی منسوخ و از بین می‏رود. برای گسترش زبان، نیاز به واژه‏های تازه و افزوده شدن دایره‏ی لغات یک زبان است. ترکیب‏سازی یکی از روش‏های رایج ساخت واژه‏ در زبان‏ است. در ترکیب‏سازی کلمه‏ی مرکبی از پیوستن دو یا چند کلمه مستقل ساخته می‏شود. به دلیل نقش اساسی شاعران و نویسندگان در ساخت و گسترش دایره‏ی واژگانی به کمک ترکیبات جدید و متنوع و همچنین به دلیل اهمیت ترکیب‏سازی و واژه‏سازی در حیطه‏ی زبان فارسی، این پژوهش با هدف بررسی و شناخت ساخت‏های مختلف ترکیبات اسمی غزلیات حسین منزوی در پنج فصل با روش توصفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شود. نتایج حاصل نشان داد که منزوی از ساخت‏های متنوع و گسترده‏ای برای ترکیبات اسمی خود بهره برده است. او از سه عنصر اصلی اسم، صفت و بن فعلی برای ترکیبات اسمی خود استفاده کرده که در آن میان، هسته‏ی اسمی و پس از آن بن فعلی بیشترین کاربرد را داشته‏اند. ترکیبات او از نظر تعداد اجزا نیز بیشتر ساخت‏های دوتایی و اصلی بوده است. بیشترین ساختی که منزوی استفاده کرده «اسم اسم» و «اسم بن مضارع فعلی» است. همچنین مشخص گردید که منزوی از ساخت‏های جدید و ابداعی ترکیبات اسمی با بسامد بالایی بهره برده از این‏رو می‏توان منزوی را شاعری ترکیب‏ساز دانست.
كلمات كليدي : واژه‏های کلیدی: دستور زبان، واژه‏سازی، ترکیب‏سازی، ترکیبات اسمی، حسین منزوی. ‏
تاريخ دفاع : 1397-11-7