بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930139238
نویسنده : کامیار حسینی
عنوان پایان نامه : حل تحلیلی معادلات تابعی غیرخطی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : ریاضی
رشته/گرایش تحصيلي : ریاضی کاربردی
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (استاد مدعو) : , زینب آیاتی,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , رضا انصاری,
چكيده : هدف اصلی رساله حاضر، حل تحلیلی انواع مختلفی از معادلات تابعی است. به این منظور، روش¬های تابع گویای نمایی اصلاح شده، تابع exp_a و بسط tan⁡(Φ(ξ)/2) بهبودیافته¬ی اصلاح شده، تبدیل سومودوی یگانه¬ی انطباقی، تبدیل سومودوی دوگانه¬ی انطباقی، روش زیرفضای ناوردا در ترکیبی با تبدیل سومودوی یگانه¬ی انطباقی و روش تجزیه¬ی آدومین در ترکیبی با تبدیلات سومودوی یگانه و دوگانه¬ی انطباقی به ترتیب برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی زمان-انطباقی غیرخطی، مسائل مقدار اولیه¬ی انطباقی، مسائل مقدار اولیه-مرزی انطباقی، معادلات دیفرانسیل جزئی زمان-انطباقی غیرخطی و مسائل مقدار اولیه¬ی انطباقی غیرخطی اتخاذ می¬گردند. به علاوه، روش آنالیز هموتوپی برای تحلیل پولین و ارتعاش غیرخطی یک میکروسیستم یک طرفه¬ از نوع ورق دایروی با شرایط مرزی گیردار به کار گرفته می¬شود.
كلمات كليدي : هدف اصلی رساله حاضر، حل تحلیلی انواع مختلفی از معادلات تابعی است. به این منظور، روش¬های تابع گویای نمایی اصلاح شده، تابع exp_a و بسط tan⁡(Φ(ξ)/2) بهبودیافته¬ی اصلاح شده، تبدیل سومودوی یگانه¬ی انطباقی، تبدیل سومودوی دوگانه¬ی انطباقی، روش زیرفضای ناوردا در ترکیبی با تبدیل سومودوی یگانه¬ی انطباقی و روش تجزیه¬ی آدومین در ترکیبی با تبدیلات سومودوی یگانه و دوگانه¬ی انطباقی به ترتیب برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی زمان-انطباقی غیرخطی، مسائل مقدار اولیه¬ی انطباقی، مسائل مقدار اولیه-مرزی انطباقی، معادلات دیفرانسیل جزئی زمان-انطباقی غیرخطی و مسائل مقدار اولیه¬ی انطباقی غیرخطی اتخاذ می¬گردند. به علاوه، روش آنالیز هموتوپی برای تحلیل پولین و ارتعاش غیرخطی یک میکروسیستم یک طرفه¬ از نوع ورق دایروی با شرایط مرزی گیردار به کار گرفته می¬شود. واژگان کلیدی: معادلات تابعی؛ روش تابع گویای نمایی اصلاح شده؛ روش تابع exp_a؛ روش بسط tan⁡(Φ(ξ)/2) بهبودیافته¬ی اصلاح شده؛ تبدیل سومودوی یگانه¬ی انطباقی؛ تبدیل سومودوی دوگانه¬ی انطباقی؛ روش زیرفضای ناوردا در ترکیبی با تبدیل سومودوی یگانه¬ی انطباقی؛ روش تجزیه¬ی آدومین در ترکیبی با تبدیلات سومودوی یگانه و دوگانه¬ی انطباقی؛ روش آنالیز هموتوپی؛ پولین و ارتعاش غیرخطی
تاريخ دفاع : 1397-10-13