بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930541556
نویسنده : محسن ایمنی
عنوان پایان نامه : اثر سیاست‌های اقتصادی دولت بر کیفیت سود: مطالعه موردی سهام عدالت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر فریدون رهنمای‌رودپشتی,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر هاشم نیکومرام,
چكيده : اقتصاد سیاسی، تحلیل فنی اقتصاد مدرن، جهت توجه کردن به اهمیت سیاست‌های دولت بر اقتصاد است. به بیانی دیگر، اقتصاد سیاسی شاخه‌ای است از علوم اجتماعی که قوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و اثرات آن را در مراحل مختلف رشد و توسعه جامعه بشری مورد بررسی قرار می‌دهد. از آنجایی که هدف طرح سهام عدالت یا سیاست دولت جهت توزیع عادلانه ثروت و درآمد بین اقشار مختلف جامعه بوده است. این پژوهش به بررسی اثر سیاست‌های اقتصادی دولت بر کیفیت سود بر مبنای دیدگاه اقتصاد سیاسی با تأکید بر سهام عدالت، پرداخته است. برای آزمون ارتباط بین متغیرهای پژوهش از مدل‌های رگرسیون چند متغیره خطی استفاده شده است. همچنین دو فرضیه برای پژوهش تدوین گردید. نمونه آماري پژوهش شامل 130 شركت طی سال‌هاي 1388 لغایت 1393 (بازه 6ساله) می‌باشد و تعداد مشاهدات 780 سال- شرکت است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که مدل کوتاری و همکاران (2005) دارای بالاترین قدرت کشف مدیریت سود در بین سایر مدل‌ها را دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که مالکیت کارگزاری سهام عدالت بر کیفیت سود تأثیر معناداری دارد.
كلمات كليدي : سیاست‌های اقتصادی دولت، اقتصاد سیاسی، مدیریت و کیفیت سود، مالکیت کارگزاری سهام عدالت، اصل 44
تاريخ دفاع : 1397-4-9