بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950209450
نویسنده : پرویز کیوان
عنوان پایان نامه : تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی درک شده بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی اعتماد و رضایت مشتری در اداره بنادر و دریانوردی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محسن واعظ قاسمی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی درک شده بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی اعتماد و رضایت مشتری در اداره بنادر و دریانوردی استان گیلان در شرکت‌های کشتیرانی انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه و نمونه آماری تعداد 20 کشتیرانی که در سیستم جامع دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان مشغول بکار بوده که تعداد کارکنان آنان 135 نفرمی باشد، که به روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید و حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران، جامعه محدود به تعداد 91 نفر تخمین زده شده است. تعداد 120 پرسشنامه توزیع گردید، که در نهایت 98 پرسشنامه کامل دریافت و در تحلیل نهایی استفاده شد. پرسشنامه بعد از جمع آوری با استفاده از آزمون تحلیل معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود تمامی فرضیه‌های تحقیق کیفیت خدمات الکترونیک (سیستم جامع دریایی)، کیفیت ارائه شده، کیفیت نتیجه، اعتماد، رضایت مشتری، وفاداری در شرکت‌های کشتیرانی تاثیر گذار بوده و تأیید گردید. در ضمن نتایج تحلیل مسیر غیر مستقیم مشخص است که تاثیر غیرمستقیم کیفیت خدمات بر وفاداری از طریق اعتماد بیشترین مقدار را دارا می‌باشد. در آخر پیشنهاداتی در راستای فرضیه‌های تحقیق ارائه گردید.
كلمات كليدي : کیفیت خدمات الکترونیک، سیستم جامع دریایی، اعتماد، رضایت مشتری و وفاداری
تاريخ دفاع : 1397-11-10