بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940183528
نویسنده : محمد مهدیان نودهی
عنوان پایان نامه : نقش هوش هیجانی( با توجه به متغیرهای تعدیل گر اعتماد به همکاران و جنسیت) در به اشتراک گذاری دانش کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرزین فرحبد, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سازمان¬های امروزی برای آمادگی در برابر تغییرات گسترده در آینده و دست‌یابی به عملکرد بهتر سازمانی و به مدیریت اثربخش دانش سازمانی نیاز دارند. اشتراک گذاری دانش یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای مدیریت اثربخش دانش در سازمان‌ها است این تحقیق به بررسی رابطه هوش هیجانی و به اشتراک گذاری دانش با توجه به نقش متغیرهای تعدیلگر اعتماد به همکاران و جنسیت می پردازد. این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر637 نفر از کارکنان امور مالیاتی استان گیلان بودند. 279 نفر به عنوان نمونه تحقیق از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود بدست آمد. روش نمونه برداری در این تحقیق غیراحتمالی در دسترس بوده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم افزارهایSPSS و smart pls2 استفاده شد. نتایج نشان می دهند که همه فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند براین اساس بین هوش هیجانی و اشتراک گذاری دانش رابطه مثبت وجود دارد. میزان شدت این ارتباط 76/0 است. هم چنین نقش تعدیلگر، اعتماد به همکاران با شدت ارتباط 18/0 و جنسیت در رابطه بین هوش هیجانی و اشتراک گذاری دانش پذیرفته می شود. اما جنسیت رابطه بین اعتماد و اشتراک گذاری دانش را تعدیل نمی کند.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: اعتماد به همکاران به اشتراک گذاری دانش، جنسیت، هوش هیجانی
تاريخ دفاع : 1397-12-6