بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930310725
نویسنده : افسانه سید حسینی
عنوان پایان نامه : طراحی هتل 5 ستاره در منطقه آزاد انزلی با رویکرد طبیعت گرا
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرزانه اسدی ملک جهان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بشر در طول تاریخ از هنگامی که سرپناه، مسكن، محل زیست، محل کار و یا هر نوع فضایی را ساخته و مورد بهره قرار داده یبردار ، هميشه عوامل طبيعی در این ساختار یك اصل مهم و اساسی برای او بودهاند. معماری انسان در این دوران تاریخی آگاهانه دو موضوع فرم و عملكرد را آشكارا دربر داشته است. در ميان رویكردهای معماری نيز ارتباط با طبيعت به یك بحث مهم و تقریبا جدید تبدیل شده است، اما ااثیر این امر بر فضای معماری در سطوح متفاوت ذهنی و فيزیكی بازتاب یافته است. حال این سوال مطرح می شود که استفاده از چه عواملی می تواند در طراحی هتل پنج ستاره در راستای معماری طبیعت گرا باشد؟ اهداف تحقیق شامل ارائه راهکارهای همسو با طبیعت درطراحی هتل 5 ستاره و همینطور ایجاد مکانی که دوستداران طبیعت به آن احترام بگذارند، بود. روش انجام تحقیق به صورت پرسشنامه بود. بر اساس معادله کوکران از 384 نفر افراد بومی و توریست پرسش بعمل آمد. پرسشنامه نیز با نرم افزار Google Doc طراحی شد و نحوه پاسخگویی به آن نیز بر اساس طیف لیرت بود. راهبردهای طراحی نیز به این صورت بود که با استفاده ار بالکنهای رو به دریا سعی شد تا تلفیقی از طبیعت با فضای داخلی برای مسافران و دوست داران طبیعت بوجد بیاورد. راهبردهای طراحی برپایه پرسشنامه و نتایج مربوط به متغیرهای پژوهش که حاصل پیشینه بود، در طراحی در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه، در ابتدا فرم صدف بر اساس اولویت انتخاب شد. عنصر طراحی بعدی نیز، بر اساس نتایج پرسشنامه فرم موج دریا بود. به این صورت که با نزدیکی به دریا، این فرم می تواند بسیار چشمگیر و موثر باشد در طراحی. همینطور یک زاویه ای به آنها داده شد که تمامی اتاقها در بخش اقامتی، دید مناسب و یکسانی به دریا داشته باشند. همینطور ر قسمت غربی نیز اقدامات طراحی در جهت جلوگیری از باد و باران مزاحم غربی در نظر گرفته شد.
كلمات كليدي : طراحی هتل، منطقه آزاد انزلی، طبیعت گرا، طبیعت گرا.
تاريخ دفاع : 1397-7-11