بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950503342
نویسنده : كاميار سماكي حسن‌كياده
عنوان پایان نامه : تاثیر مولفه‌های کیفیت ارتباطی به واسطه مشتری محوری بر عملکرد PO-E. CRM (مطالعه موردی : شرکت پارس خزر در شهر رشت )
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر شهرام گيلاني‌نيا,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف تاثیر مولفه‌های کیفیت ارتباطی به واسطه مشتری محوری بر عملکرد PO–E. CRM شرکت پارس خزر در شهر رشت انجام گرفته است به‌طوری‌که با توجه مولفه‌های کیفیت ارتباطی (کیفیت تعاملی، اعتماد، رضایت، تعهد، وفاداری) و میزان مشتری مداری و عملکرد CRM الکترونیکی PO–E. CRM مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی ، روش تحقیق در مطالعه حاضر با توجه به شکل بیان فرضیه‌ها توصیفی و تحلیلی از نوع عِلّی است. جامعة آماری این تحقیق، صنعت لوازم خانگی و مطالعة موردی؛ مدیران و کارشناسان خبرة شرکت پارس خزر در استان گیلان می‌باشد که از نظرات آنها برای تکمیل پرسشنامه استفاده می‌شود. دلیل استفاده از این جامعة آماری هولدینگ بودن شرکت پارس خزر است. جامعة آماری این پژوهش150 مدیر و کارشناس خبرة استان گیلان است. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه آماری از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران با جامعه محدود استفاده شده است که نمونه مورد نظر برابر 108 نفر برآورد شد و برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از نسخه 24 نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. یافته‌های تحقیق هم حاکی از معنادار بودن رابطه بین مولفه‌های کیفیت ارتباطی و میزان مشتری مداری و عملکرد CRM الکترونیکی PO –E. CRM وجود دارد.
كلمات كليدي : مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، مدیریت بازرگانی، کیفیت ارتباطی.
تاريخ دفاع : 1397-11-11