بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911099140
نویسنده : شهرام محمدی
عنوان پایان نامه : مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کار فرما
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین داودی بیرق, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه اعمال کارگر با توجه به تنوع حوزه های کار مورد اهمیت قرار گرفته اند. هدف این پژوهش بررسی ارکان و مبانی مسئولیت مدنی در اعمال کارگر می باشد. ر اساس ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، چنانچه از ناحیه کارگر درحین انجام کار یا به مناسبت آن کار خسارتی به دیگری وارد گردد، کارفرما مسئولیت خواهد یافت؛ خواه کارگر مرتکب تقصیر شده باشد یا بدون تقصیر سبب خسارت شده باشد.مسئولیت مدنی در کار توسط کارگران دارای یک سری ارکان و مبانی می باشد. در باب ارکان باید بگوییم که وجود ضرر و ارتکاب فعل زیان بار و رابطه سببیت جزء ارکان مسئولیت مدنی در کار به شمار می آید. بدین معنی که تا این ارکان محقق نشود مسئولیت مدنی نیز محقق نمی شود. در باب مبانی مسئولیت مدنی باید بگوییم که مهم ترین مبنایی که می توان کارگران را را در کارگری مسئول دانست مبنای تقصیر است البته شاید بتوان فرض تقصیر را هم جزء مبنای مسئولیت مدنی در حوزه کار دانست که محل بحث است.
كلمات كليدي : مسئولیت، کار، کارگر، کارفرما، مسئولیت مدنی
تاريخ دفاع : 1397-4-17