بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950050599
نویسنده : لیلا پور باقر
عنوان پایان نامه : رابطه سبک های دلبستگی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دلبستگی به مدرسه در دانش‌آموزان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش با هدف تعیین رابطه سبک‌های دلبستگی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دلبستگی به مدرسه دانش آموزان انجام پذیرفت. مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دخترمقطع متوسطه دوره دوم شهر رشت که در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به تحصیل بودند. به روش نمونه گیری خوشه‌ای و بر اساس جدول برآورد حجم نمونه مورگان تعداد 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای گرد آوری داده‌ها از پرسشنامه سبک‌های دلبستگی هازن و شیور، پرسشنامه طرح وارۀ یانگ(فرم کوتاه) و پرسشنامه دلبستگی به مدرسه(SAQ) استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از آزمون‌های آماری پارامتریک تحلیل همبستگی کانونی(بنیادی) و همبستگی پیرسون استفاده شد. در ضمن كليه عمليات آماري با استفاده نرم افزار22spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان دادند که بین سبک‌های دلبستگی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دلبستگی به مدرسه همبستگی کانونی وجود دارد و متغیرهای پیش بین و متغیرهای ملاک توانسته اند در کانون اول 56 درصد و در کانون دوم 12 درصد واریانس یکدیگر را تبیین کنند. بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که سبک‌های دلبستگی از جمله عواملی است که بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دلبستگی به مدرسه دانش آموزان نقش دارد.
كلمات كليدي : سبک‌های دلبستگی، طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دلبستگی به مدرسه.
تاريخ دفاع : 1397-06-17