بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950500479
نویسنده : محمد رحمانی
عنوان پایان نامه : تاثیر رقابت در بازار و مالکیت دولتی بر رابطه بین افشای اطلاعات مالی و عملکرد شرکت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سینا خردیار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این تحقیق تاثیر رقابت در بازار و مالکیت دولتی بر رابطه بین افشای اطلاعات مالی و عملکرد شرکت است. برای دستیابی به این هدف، سه فرضیه تدوین شده است و شاخص کیوتوبین، به عنوان معیار عملکرد شرکت در نظر گرفته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 155 شرکت در دوره زمانی 1391 تا 1395 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش داده های ترکیبی بیانگر این است که رقابت در بازار محصول و مالکیت دولتی بر رابطه بین افشای اطلاعات مالی و عملکرد شرکت تاثیرگذار نمی باشد.
كلمات كليدي : افشای اطلاعات مالی، رقابت در بازار محصول، مالکیت دولتی، عملکرد شرکت
تاريخ دفاع : 1397-11-10