بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930472637
نویسنده : فرهاد جعفري خواه
عنوان پایان نامه : بررسی اثر مسئولیت پذیری اجتماعی بر کیفیت سود
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سینا خردیار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده مسئولیت اجتماعی سازمان، موضوع حساسیت برانگیز و روبه توجه درسال های اخیر بوده است و عامل اساسی بقای هر سازمانی محسوب می شود. موضوع و مفهوم مسئولیت¬پذیری اجتماعی شرکت¬ها در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمان¬های غیردولتی، جنبش¬های اعتراضی علیه قدرت شرکت¬ها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه بازارهای سرمایه، گسترش سهامی عام و رسوائی¬های مالی و اخلاقی شرکت¬های بزرگ، تبدیل به پارادایم مسلط و غالب در فضای اداره شرکت¬ها شده است. بنابراین این تحقیق با هدف تعیین تاثیر مسئولیت اجنماعی بر کیفیت سود شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. جامعه آماری این پژوهش محدود به شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 106 شرکت و از نظر زمانی، شامل قلمرو زمانی پنج ساله از ابتدای سال 1388 تا پایان 1393 می¬باشد. نمونه¬گیری به صورت حذف سیستماتیک انجام شده و برای انجام کلیه تخمین¬ها از نرم افزار Eviews8استفاده شد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که رویکرد قیاسی استقرایی دارد و همبستگی جزء تحلیل¬های رگرسیونی می باشد. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه تحقیق نشان داد که بین مسئولیت¬پذیری اجتماعی و کیفیت سود شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. کلمات کلیدی: مسئولیت¬پذیری اجتماعی، کیفیت سود، بورس اوراق بهادار تهران
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: مسئولیت پذیری اجتماعی، کیفیت سود، بورس اوراق بهادار تهران
تاريخ دفاع : 1396-05-10