بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950298137
نویسنده : شادی پورهادی
عنوان پایان نامه : رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با ظرفیت خودمهارگری و خودنظم بخشی عاطفی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سجاد رضائی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از دلایل مهم شکل گیری رفتارهای نامناسب و بزهکاری در نوجوانان مشکلات فرزندپروری والدین و ادراک این مشکلات از جانب نوجوان است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک¬های فرزندپروری ادراک شده با ظرفیت خودمهارگری و خودنظم بخشی عاطفی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت استان گیلان در اسفند ماه سال 1396 به تعداد 94 نفر بود که از این بین با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس و با توجه به شرایط ورود و خروج پژوهش تعداد 70 نفر انتخاب و پرسشنامه های سبک¬های فرزند پروری بامریند (1973)، خودنظم بخشی عاطفی مارس (صالحي موركاني،1385) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد بين سبک فرزندپروری اطمینان بخش با ظرفیت خودمهارگری و خودنظم بخشی عاطفی رابطه مثبت و بین سبک فرزندپروری سهل¬گیرانه با ظرفیت خودمهارگری و خودنظم بخشی عاطفی و همچنین بین سبک فرزندپروری استبدادی با خودنظم بخشی عاطفی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (05/0P
كلمات كليدي : کلید واژه¬ها: سبک فرزندپروری ادراک شده، خودمهارگری، خودنظم بخشی عاطفی، بزهکاری
تاريخ دفاع : 1397-6-6