بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950085653
نویسنده : اوین کریمی
عنوان پایان نامه : بررسی نقش جهت گیری کارآفرینی بین المللی، رقابت در بازار داخلی و قابلیت های فناورانه و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادرات شرکت های استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یلدا رحمتی غفرانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف اصلی این تحقیق توصیفی- پیمایشی، بررسی نقش جهت¬گیری کارآفرینی بین¬المللی، رقابت در بازار داخلی و قابلیت¬های فناورانه و بازاریابی بر عملکرد صادرات شرکت¬های استان گیلان است. جامعه آماری شرکت¬های منتخب صادرکننده استان گیلان (38=N) بود که با توجه به کوچک بودن جامعه از تمام¬شماری استفاده شد (38=n). مدل مفهومی با فرضیاتی مرتبط و با استفاده از اطلاعات حاصل از پرسشنامه¬هایی که توسط مدیران شرکت¬های صادرکننده استان گیلان تکمیل شده بود مورد آزمون قرار گرفت. پرسشنامه شامل پنج بخش بود. بخش اول جهت¬گیری کارآفرینی بین¬المللی، بخش دوم رقابت در بازار داخلی، بخش سوم قابلیت فناورانه، بخش چهارم قابلیت بازاریابی و بخش پنجم عملکرد صادرات را شامل می¬شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط کارشناسان و اساتید مورد تأیید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ (جهت¬گیری کارآفرینی 91/0، رقابت در بازار داخلی 836/0، قابلیت فناورانه 842/0، قابلیت بازاریابی 915/0 و عملکرد صادرات 938/0) تأیید شد که حاکی از پایایی بالای پرسشنامه است. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم¬افزارهای SPSS19 و Smart PLS3 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. برای آزمون فرضیات از تحلیل مدل¬یابی معادله ساختاری (SEM) و کمترین مربعات بخشی (PLS)، که بر روی واریانس بین سازه¬ها تمرکز کرده استفاده شد. یافته¬ها نشان داد که بین متغیر رقابت در بازار داخلی بر قابلیت فناورانه، متغیر رقابت در بازار داخلی بر قابلیت بازاریابی و متغیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد صادرات تاثیر مثبت و معنی¬داری در سطح 001/0 وجود دارد. همچنین بین متغیر جهت¬گیری کارآفرینی بر قابلیت بازاریابی (با ضریب مسیر 220/0) تاثیر معنی¬داری در سطح 001/0 وجود دارد. مدل مورد بررسی پژوهش توانست که 2/93 درصد از واریانس متغیر عملکرد صادرات، 3/66 درصد از واریانس متغیر قابلیت فناورانه و همچنین 2/40 درصد از واریانس متغیر قابلیت بازاریابی را تبیین کند. کلمات کلیدی: جهت¬گیری کارآفرین بین¬المللی، رقابت در بازار داخلی، قابلیت فناورانه، قابلیت بازاریابی، عملکرد صادرات، مدل معادلات ساختاری
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: جهت¬گیری کارآفرین بین¬المللی، رقابت در بازار داخلی، قابلیت فناورانه، قابلیت بازاریابی، عملکرد صادرات، مدل معادلات ساختاری
تاريخ دفاع : 1397-11-17