بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950503933
نویسنده : روح الله دانشمند
عنوان پایان نامه : تاثیر توانمندسازی کارکنان، کار تیمی و آموزش کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان بانک سپه استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین گنجی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ایجاد رضایت شغلی بدون شک یکی از اهداف هر سازمان به شمار می‌رود. عنوان تحقیق حاضر تاثیر توانمندسازی کارکنان، کار تیمی و آموزش کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان بانک سپه استان گیلان می باشد.جامعه آماری این پژوهش کارکنان رسمی سازمان مربوطه به تعداد 300 نفر بودندکه با توجه به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد168 نفر نمونه تحقیق برآورد شده اند . روش تعیین حجم نمونه نیز کوکران جامعه محدود بوده است. داده های جمع آوری شده ازطریق افزارهای smartpls ،آزمونهای آلفای کرونباخ ومدل معادلات ساختاری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج به دست آمده از الگوسازي معادلات ساختاري حاکی است که نتایج حاکی از این بود توانمندسازی کارکنان دارای اثر مثبتی روی رضایت شغلی می‌باشد. همچنین مشاهده شد کارتیمی دارای اثر مثبتی روی رضایت شغلی می‌باشد. درنهایت، یافته حاکی از این بود که آموزش کارکنان دارای اثر مثبتی روی رضایت شغلی می‌باشند.
كلمات كليدي : توانمند سازی کارکنان ، کارتیمی ، آموزش کارکنان ، رضایت شغلی
تاريخ دفاع : 1397-11-09