بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930590117
نویسنده : رحمت اله سهرابی
عنوان پایان نامه : بررسی و تحلیل مقابله ای متن های ترجمه شده آیات قرآن به زبان انگلیسی از جهت ساختاراطلاعی جمله و رویکرد تحلیل گفتمان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :هنگامه واعظی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل مقابله ای متن های ترجمه شده آیات قران به زبان انگلیسی بوسیله رویکرد تحلیل گفتمان جهت ساختار موضوعی انجام گرفت. فرضیه پژوهش این بود که تحلیل ریشه ای ساختارها و درک قطعه بندی متن می تواند متن کاربردی و با معنا برای استفاده مترجم یا تحلیل گر فراهم آورد. برای پاسخگویی به فرضیه روش تحقیق توصیفی استفاده گردید. این پژوهش بر روی قرآن کریم و ترجمه های انگلیسی آن توسط ایروینگ (1985) و صفارزاده (2015) متمرکز بود. داده ها از سوره ها و آیه های مختلف قرآن کریم و ترجمه های انگلیسی انتخاب شده جمع آوری شد. تحلیل داده ها نتایج نشان داد که بین منبع اصلی ( قرآن کریم) و ترجمه های انگلیسی آن هم عرضی دقیقی وجود ندارد. ترجمه های انگلیسی درقوت، ساختار اطلاعات و نظم یا زمینه متفاوت بودند. ترجمه نباید صرفاً به ترجمه کلمات محدود شود و مترجم باید به ساختار کلمات در همه متن دقت نماید.
كلمات كليدي : تحقیق توصیفی,ساختار اطلاعات
تاريخ دفاع : 1396-11-01