بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950065673
نویسنده : محمد تقی عبداللهیان
عنوان پایان نامه : تأثیر ابعاد رفتار شهروندی و اشتراک گذاری دانش بر رفتار خلاقانه کارکنان استانداری استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین گنجی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این مقاله تلاش شده ضمن بیان مساله و اهمیت آن، تأثیر ابعاد رفتار شهروندی و اشتراک گذاری دانش بر رفتار خلاقانه مطرح گردد. تداوم حیات سازمان ها به قدرت بازسازی آن ها بستگی دارد که از طریق اصلاح و بهبود روش های تحقق اهدافشان صورت می گیرد و برای این که بقای آن ها به خطر نیفتد و از گردونه رقابت خارج نشوند نیازمند نوآوری و خلاقیت برای معرفی روش های جدید و پوشش هر چه بیشتر ضعف های خود هستند. همچنین نیازمند استفاده از اشتراک گذاری دانش، فعالیتی براي نشر و انتقال دانش از یک فرد، گروه یا سازمان به سایر افراد و براي کسب منافع مشترك است که نیازمند همکاري افراد و گروه‌ها می‌باشند. اکثر سازمان ها به خصوص سازمان های دولتی اهمیت مؤلفه های رفتار شهروندی در نهادینه کردن رفتارهای داوطلبانه و خدمات صادقانه می باشد، وقتی در سازمانی شرایط رفتارهای فراتر از چارچوب تعریف عملکرد سازمان را کارکنان می توانند انجام دهند ، وجود داشته باشد، امکان خلاقیت و ابتکار برای انجام بهتر و یا روشی متفاوت تر فراهم خواهد شد. رابطه بین رفتارهای خلاقانه و رفتار شهروندی ارتباط ناگسستنی و این پیوند منجر به ارتقای وضعیت سازمان ها خواهد شد. روش شناسی پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و سطح آن کاربردی می باشد.144 نفر از کارکنان استانداری گیلان، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. داده ها براساس روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.در پایان با توجه با نتایج آزمون آماری ارتباط مثبت ومعنادار بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.
كلمات كليدي : رفتار شهروندی سازمانی، رفتار خلاقانه، اشتراک گذاری دانش، نرم افزار SPSS
تاريخ دفاع : 1397-11-09