بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930417661
نویسنده : سجـاد راد شهـرستانی
عنوان پایان نامه : برنامه‌ریزی توان راکتیو در شبکه‌های توزیع تجدید ساختار شده با هدف بیشینه‌سازی منافع بهربردار شبکه
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق ـ قدرت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتـر علیرضـا سحـاب,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پایان‌نامه مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو در شبکه‌های توزیع با نصب خازن‌های شنت انجام می‌شود. با توسعه روش‌های پیش‌بینی کوتاه مدت بار، بار برای هر 24 ساعت روز آینده قابل دست‌یابی می‌باشد. بنابراین در این تحقیق با تعیین پروفیل بار شبکه برای یک دوره 24 ساعته، مسأله بهینه‌سازی برنامه‌ریزی توان راکتیو را با هدف کاهش هزینه‌های خرید توان راکتیو از شبکه، کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ مورد مطالعه قرار میدهد. در روش پیشنهادی تغییر نسبتTap Changer نیز در نظر گرفته شده است. از طرفی در طول دهه گذشته، گسترش الگوریتم‌های فراابتکاری بهینه سازی توجه بسیاری را به خود جلب کرد. مساله برنامه‌ریزی توان راکتیو به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل برنامه‌ریزی بهینه‌سازی نیز از این امر مستثنی نبود. در تحقیق حاضر، برای حل مساله از الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی ارگانیسم‌های همزیستی (SOS) استفاده می‌شود. روش پیشنهادی بر روی یک شبکه توزیع 33 شین شعاعی اعمال و نتایج حاصل مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
كلمات كليدي : برنامه‌ریزی توان راکتیو، شبکه‌های توزیع، خازن‌های شنت، الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی ارگانیسم‌های همزیستی (SOS)
تاريخ دفاع : 1395-11-25