بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930303198
نویسنده : نغمه دولتی
عنوان پایان نامه : مطالعه برهم¬کنش نانوصفحات کربنی با گاز خردل به روش تئوری
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي فيزيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نغمه دلیلی منصور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام این پژوهش بررسی برهم¬کنش نانوصفحات کربنی با گاز خردل به روش تئوری تابعی چگالی است. امروزه انواع نانوصفحات کربنی با نسبت سطح به حجم فوق¬العاده بالایی که دارند، به¬عنوان حسگرهای زیستی و حامل¬های دارو توسط محققان بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته¬اند. گاز خردل یکی از انواع گازهای شیمیایی است که اثرات بسیار مخربی بر بدن انسان داشته و موجبات نگرانی بسیاری را در سراسر جهان فراهم آورده است. در این پژوهش امکان برهم¬کنش ساختارهای نانوصفحات کربنی(0،6) با طول Å10 با گاز خردل به روش تئوری تابعی چگالی بررسی شد. مولکول گاز خردل و نانوصفحه کربنی با استفاده از روش DFT، تابع هیبریدی B3LYP و سری پایه 6-31G(d) بهینه¬سازی شدند. در این تحقیق انرژی هومو (بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال شده)، انرژی لومو (پایین¬ترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده)، شکاف انرژی (Gap)، سختی ()، نرمی ()، انرژی الکترون خواهی (A)، انرژی یونش (I) و پتانسیل شیمیایی الکترون () و توابع ترمودینامیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که این حامل می¬تواند با گاز خردل برهمکنش شیمیایی داشته باشد، در نتیجه می¬توان از این حامل¬ در جذب این ماده شیمیایی خطرناک استفاده نمود.
كلمات كليدي : نانوصفحه کربنی، گاز خردل، DFT
تاريخ دفاع : 1395-11-25