بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950076311
نویسنده : صمد شکری
عنوان پایان نامه : اثر توزیع های پرشی بر تلاطم ضمنی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : ریاضی
رشته/گرایش تحصيلي : ریاضی کاربردی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمود شفیعی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پایان نامه یک مدل تلاطم تصادفی آفین SVJ_v را در نظر می گیریم. این مدل اجازه توزیع های بسیار زیادی را می دهد و شامل مشخصات واریانس از نوع اورنشتاین - اولنبک می باشد که در آن واریانس فقط از طریق پرش ها نشر می یابند که به ما اجازه می دهند تا اثر یکتای توزیع پرشی روی مشتقات تلاطم را مجزا کنیم. با فرض معلوم بودن قیمت های اعمال کوچک و بزرگ، تاثیر توزیع های پرشی مانند OU را بر تلاطم ضمنی واریانس بررسی می کنیم.
كلمات كليدي : توزیع های پرشی، تلاطم تصادفی، واریانس تحقق یافته، فرآیند های آفین
تاريخ دفاع : 1397-6-22