بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930702679
نویسنده : الهام بیاکی
عنوان پایان نامه : طراحی مجموعه فرهنگی- تفریحی جوانان با رویکرد پایداری اجتماعی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , حسین صفری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : جوان بودن جمعیت ایران به همراه خلق کلانشهرها¬یی سازمان نیافته منجر به ایجاد مناطق حاشیه¬نشین با فرهنگ نابارورو باعث ایجاد طبقه¬ای شده است که جذب نظام اجتماعی نمی¬شوند و از این رو مسیری خلاف تعالی را در نظام شهری می¬پیمایند و علاوه¬ بر ایجاد پدیده حاشیه¬نشینی، تهدیدی برای کمال شهرنشینی محسوب می¬شوند. از این روی گریزی از آفرینش تعامل اجتماعی، القاء هویت معماری و ایجاد امنیت اجتماعی در جهت بالا بردن کیفیت زندگی، نظم اجتماعی و انعطاف¬پذیری و در نهایت امنیت اجتماعی با طراحی پاتوقی فرهنگی با برنامه ریزی حداکثری در تعاملات اجتماعی تحت عنوان خانه دوم برای جوانان جهت انجام تبادل افکار و اندیشه، بروز خلاقیت¬های نهفته و ارتقای فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی و در نهایت خلق امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین شاخص¬های پایداری اجتماعی (که از رویکردهای نوین معماری محسوب می¬شود) در منطقه¬ای با اسکان غیر رسمی، نمی¬باشد. در این پروژه در راستای طراحی چنین مجموعه¬ای از روش Space Syntax، شبیه سازی رایانه¬ای (با نرم افزارDepth map)¬، تجزیه و تحلیل¬های آماری از نرم¬افزار آماریSPSS و تحلیل کمی و به صورت توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می¬دهد که عوامل تاثیرگذار بر پایداری اجتماعی در طراحی فضا را می¬توان در دو دسته کلی عوامل کالبدی و عوامل فعالیتی قرار داد. عواملی که بر بعد کالبدی تاکید می¬کنند چون تامین خلوت، قلمرو، خوانایی، آسایش و امنیت هستند و عواملی چون تجارب محیطی، حضور و پایداری اجتماعی بر بعد فعالیتی فضا اشاره دارند. که در ادامه در راستای دستیابی به هدف مورد نظر، راهکارهایی در طراحی این مجموعه در نظر گرفته شد.
كلمات كليدي : کلید واژگان: فرهنگ، معماری، پایداری اجتماعی، امنیت.
تاريخ دفاع : 1397-6-20