بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930325853
نویسنده : کیانوش سقراطی
عنوان پایان نامه : رابطه بین اجرای حرکات زمینی ژیمناستیک با برخی ویژ¬گی¬های آنتروپومتریک و آمادگی-جسمانی در ژیمنا¬ست¬کارهای پسر 10 تا 12 سال
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرهاد رحمانی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف: هدف از تحقيق حاضر بررسی رابطه بین اجرای حرکات زمینی ژیمناستیک با برخی ویژگی های آنتروپومتریک و آمادگی¬جسمانی در ژیمناست کارهای پسر 10 تا 12 سال بود. مواد و روش‎ها: جامعـه آماري اين تحقيق شامل ژیمناست های پسر 10 تا 12 سال رشت بوده که در سالن های ورزشی ژیمناستیک، حداقل دو سال سابقه تمرینی داشتند. در همین رابطه، 288 نفر ( با ميانگين سني 69/0±66/10سال و شاخص توده بدني 87/3±91/15 کیلوگرم بر مجذور متر) شرايط شركت در آزمون‎ها را داشتند. از کالیپر برای تعیین درصد چربی بدن و از متر نواری برای اندازه گیری ابعاد آنتروپومتریک تحقیق استفاده شد. آزمون‎هاي آمادگي جسماني شامل چابکی، سرعت، انعطاف پذيري و استقامت عضلانی بودند که نهایتاً نمره آمادگی جسمانی افراد با استفاده از نمره استاندارد Z تعیین شد و اجرای حرکات زمینی با امتیازدهی استاندارد انجام گردید. از آزمون‎هاي كالموگراف اسميرونف و ضريب همبستگي اسپيرمن براي تجزيه و تحليل آماري استفاده شد. يافته‎ها: نتايج نشان داد بين درصد چربي بدن، شاخص توده بدن و افزایش زمان چابکی و سرعت با اجرای حرکات زمینی به ترتيب (14/0- =r، 17/0- = r، 48/0- = r و 36/0- = r) همبستگي معکوس، و بين قد نشسته، انعطاف پذیری، استقامت عضلانی و نمره آمادگی جسمانی با اجرای حرکات زمینی به ترتيب (15/0 =r، 39/0 = r، 42/0 = r و 51/0 = r) همبستگي مستقیم وجود داشت ( 05/0 ≥ P). با اين حال رابطه بين اندازه دور ران و بازو با اجرای حرکات زمینی معني دار نبود. نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد، افزايش سطح آمادگي جسماني و کاهش درصد چربی و شاخص توده بدن با بهبود وضعیت اجرای حرکات زمینی ژیمناستیک در پسران 10 تا 12 ساله ژیمناست همراه است. به نظر می رسد ژیمناست¬ها ترکیب پیچیده ای از عوامل آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک هستند و پتانسیل افراد را برای موفقیت در ژیمناستیک نمی توان با یک یا دو عامل پیش بینی کرد
كلمات كليدي : حرکات زمینی ژیمناستیک،‌ ویژگی های آنتروپومتریک،‌ آمادگی جسمانی، ژیمناست کارهای پسر
تاريخ دفاع : 1396-10-25