بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950159594
نویسنده : سید محمد صادق میرحسینی رودبارکی
عنوان پایان نامه : بررسی نقش جهانی شدن بر تروریسم تکفیری در خاورمیانه (با تاکید بر پدیده داعش)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدحسین باقری خوزانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود ومحیط طبیعی واجتماعی،از آغاز تاریخ وجود داشته است،جهانی شدن فرایندی است که از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته وبا نوگرایی وتوسعه سرمایه داری هم زمان بوده واز همان زمان تاثیرات رو به فزونی بوده است.از جنگ جهانی دوم به بعد رشد تجارت جهانی،افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی،مهاجرت نیروی کار وکاهش موانع تجارت بر اساس قراردادهای بین المللی شکل .جهانی شدن جنبه های مثبت ومنفی دارد اما روند غیر قابل اجتناب ناپذیری است.یکی از جنبه های منفی که جهانی شدن بر آن اثر می گذارد تروریسم است.در جهان امروز پدیده تروریسم به عنوان عامل محرکه تحولات سیاسی واجتماعی واقتصادی و...جایگزین پدیده های سیاسی شناخته شده مثل انقلابات،جنگ ها،جنگ های تمام عیار دو یا چند واحد سیاسی یا هویت مشخص در قالب دولت های ملی کودتا،شورش و...شده است ودر زندگی سیاسی در سطوح مختلف آن گروه های سیاسی زیر ملی،ملی وبین المللی را به چالش کشیده است.یکی از عناوین تروریسم،تروریسم نوین است.تروریسم نوین عنوانی است که در قرن 21محور مطالعات امنیتی ومطالعات بین الملل شکل گرفت واوج آن حوادث یازده سپتامبر دانست.در این بین جهانی شدن مو جب تغییراتی در روش های تروریست های نوین شده است.وبر روش ها وشیوه ها وابزارهای این نوع از تروریسم اثر گذاشته که در این پایان نامه به این تاثیرات پرداخته خواهد شد.
كلمات كليدي : جهانی شدن،تروریسم،داعش،خاورمیانه، هویت
تاريخ دفاع : 1397-7-18