بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910579390
نویسنده : آیدا جورشری
عنوان پایان نامه : تحلیل و بررسی موضوعات در بهارستان جامی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :عباس خلیل زاده ماسوله, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : از زمان های قدیم، پژوهشگران در تحلیل آثار ادبی موضوع را به عنوان نخستین مبحث مورد توجه قرار دادند. از شاهکارهای قرن نهم هجری، بهارستان جامی تالیف نورالدین عبدالرحمن است، این اثر شامل مباحثی؛ چون عرفان و تصوف، حکمت، عشق و محبت، بیوگرافی شاعران، رفتار شاهان، مطایبات، عفو، بخشش و تمثیلات حیوانی است. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل موضوعات تعلیمی و تربیتی، عرفانی و تصوف، اجتماعی و اخلاقی بهارستان است، روش کار، توصیفی و تحلیلی می باشد و نتایج حاصله نشان داد که: در بهارستان جامی از میان مباحث تعلیمی و تربیتی، اخلاقی و اجتماعی، عرفان و تصوف، موضوعات و مطالب اجتماعی بیشتر ذکر شده اند، شیوۀ بیان جامی، در موضوع اجتماعی طنز و مطایبه است ولی در بیان مباحث اخلاقی از لحن مدح و هجو، در ذکر مباحث عرفان و تصوف از توصیف و در مسایل تعلیمی و تربیتی از موعظه استفاده کرده است.
كلمات كليدي : جامی، بهارستان، تربیت و تعلیم، تصوف و عرفان، اخلاق و اجتماع
تاريخ دفاع : 1394-6-24