بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950498938
نویسنده : سیده کبری غفاری
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ریسک‌پذیری شرکت‌ ها
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا وطن پرست, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ریسک‌پذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 تا 1396 به روش نمونه‌گیری غربالگری بوده است. نمونه آماری تحقیق شامل 43 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. متغیرهای تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون خطی و روش داده‌های ترکیبی به واسطه نرم‌افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این تحقیق، از متغیر قدرت مدیرعامل به عنوان متغیر مستقل و از ریسک کلی شرکت‌ها به عنوان متغیر وابسته استفاده گردید. همچنین از متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار، بازده شرکت، جریان وجه نقد، هزینه سرمایه‌ای، قدمت شرکت، شرکت‌های دولتی و تمرکز مالکیت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده گردید. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین قدرت مدیرعامل و ریسک‌پذیری شرکت‌ها وجود دارد.
كلمات كليدي : قدرت مدیرعامل، ریسک‌پذیری، شرکت‌های بورس اوراق بهادار
تاريخ دفاع : 1397-11-03