بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950286128
نویسنده : محمدرضا یوسف نژاد چوبری
عنوان پایان نامه : عوامل مؤثر بر عدم تمایل کشاورزان به کشت ارقام بومی (سنتی) برنج در شهرستان شفت
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي ـ مديريت كشاورزي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدصادق اللهیاری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف کلی این پژوهش بررسی و شناخت عواملی است که منجر به عدم پذیرش کشت ارقام سنتی برنج در میان کشاورزان شهرستان شفت گردیده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی، همبستگی و به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه برنج‌کاران منطقه شفت در استان گیلان تشکیل می‌دهند که به روش نمونه‌گیری در دسترس و بر اساس فرمول کوکران تعداد 290 از آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که روایی محتوایی و ظاهری آن توسط استاد راهنما تائید و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد گردید. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از نرم‌افزار SPSS23 و در بخش آمار استنباطی از نرم‌افزار LISREL8.80 و به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که کود پذیری کم، حساسیت بالا به آفات، عدم اطمینان از فروش، اقتصاد ضعیف منطقه و تنوع بالای برنج هندی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در تمایل کشاورزان به کاشت برنج سنتی در شهرستان شفت است.
كلمات كليدي : تمایل کشاورز، برنج، ارقام سنتی، شالی‌کاران شفت
تاريخ دفاع : 1397-10-19