بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950308946
نویسنده : امیر عالم خوش خلق
عنوان پایان نامه : عوامل مؤثر برنگرش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در خصوص اسلوفود
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي ـ مديريت كشاورزي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدصادق اللهیاری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر برنگرش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در خصوص اسلوفود است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارشناسان جهاد کشاورزی در استان گیلان هستند که تعدادشان 330 نفربوده و به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد 168 نفر بر اساس فرمول کوکران به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. پایایی سؤالات پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد شد و روایی سؤالات پرسشنامه با کسب نظر از استاد راهنما تأیید شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از نرم‌افزار SPSS23 و در بخش آمار استنباطی از نرم‌افزار LISREL 8.80 استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که از میان عناصر در نظر گرفته‌شده بر نگرش کارشناسان جهاد کشاورزی استان گیلان، میزان حساسیت به مسائل زیست‌محیطی دارای بیشترین تأثیر بر نگرش کارشناسان بوده است و میزان استفاده از اینترنت دارای کمترین تأثیر بر نگرش کارشناسان نسبت به اسلوفود بوده است. در این راستا می‌توان گفت که ارتقای دانش افراد درزمینهٔ اسلوفود و ایجاد شرایط لازم برای استفاده مؤثر از فضای اینترنت به‌منظور توسعه دانش سلامت غذایی لازم است.
كلمات كليدي : اسلوفود، نگرش کارشناسان، مواد غذایی ارگانیک، مسائل زیست‌محیطی
تاريخ دفاع : 1397-10-19