بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930290458
نویسنده : زهرا سیفی کردلر
عنوان پایان نامه : نقش سرشت و منش، سبک¬های دلبستگی و تاب¬آوری در تبیین، اعتیادپذیری دانش¬آموزان دختر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر عباسعلی حسین خانزاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مصرف مواد و اعتیاد به عنوان یکی از مهم¬ترین آسیب¬های روانی- اجتماعی قرن حاضر، اقشار مختلف به طور ویژه نوجوانان و جوانان را در معرض تهدید قرار داده است، هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرشت و منش و سبک¬های دلبستگی و تاب¬آوری در گرایش به مصرف مواد در دانش¬آموزان دختر دبیرستانی شهر رشت در سال تحصیلی 96- 1395بود که از این جامعه آماری با پیش بینی حجم نمونه 250 نفر به روش خوشه¬گیری انتخاب شدند. برای جمع¬آوری داده¬ها از مقیاس سرشت و منش کلونبنجر و مقیاس دلبستگی کولینز و رید و پرسشنامه تاب¬آوری دیوید¬سون و مقیاس گرایش به اعتیاد (اهواز) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می¬داد که از میان مولفه¬های سرشت و منش، نوجویی و آسیب¬پرهیزی با اعتیادپذیری و همبستگی مثبت و معنادار و پاداش وابستگی، پشتکار، خودراهبری و همکاری با متغییر اعتیادپذیری همبستگی منفی و معنادار دارند. میان سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی با اعتیادپذیری همبستگی منفی معنادار وجود دارد. همچنین همبستگی منفی و معنادار بین تاب¬آوری واعتیادپذیری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان می¬دهد متغییر پیش¬بین 32 درصد از واریانس اعتیادپذیری را پیش بینی می¬کند(P
كلمات كليدي : سرشت و منش، سبک های دلبستگی، تاب آوری و اعتیادپذیری
تاريخ دفاع : 1396-06-27