بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950137784
نویسنده : اکبر حاجی پور
عنوان پایان نامه : مقایسه و تطبیق آیات الاحکام باب نکاح کنز العرفان و زبده البیان
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : الهيات و معارف اسلامي - فقه ومباني حقوق اسلامي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی شهبازی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نوشتار حاضر به بررسی مهمترین آیات الاحکام نکاح از دیدگاه دو کتاب بسیار مهم در فقه امامیه، یعنی کنزالعرفان و زبده البیان و سپس تطبیق آن با آراء سایر فقهاء پرداخته است. از آن جهت که منبع اصلی احکام در فقه اسلامی قرآن کریم می باشد، لذا احکام و فرامین طرح شده در آیات الاحکام خود مبنای اصلی تدوین احکام مرتبط با آن‌هاست. از اینرو در این نگارش تمام برداشت های فقهی از دیدگاه دو کتاب فوق که ذیل آیات نکاح بیان شده، مورد توجه قرار گرفته و سپس در یک بررسی تطبیقی با آراء فقهاء تطبیق داده شده و موارد مشابه و اختلاف آن مشخص گردیده است. بررسی این دیدگاه‌هادر زمینه تعاریف، شرایط وجوب، برخی ممنوعیت‌ها برای نکاح، مسائل جنسی، مهریه، طلاق و دیگر احکام پیرامون این مسئله، نشان می‌دهدبه جزموارد جزیی مانند نکاح متعه ورضاع و ولایت برنکاح رشیده، نوعی همگرایی و وحدت نظر در مورد تفسیر آیات فقهی باب نکاح در بین این دو فقیه وجود دارد. در نهایت می‌توان گفت فاضل مقداد و مقدس اردبیلی با روش تفسیری مشابه، اقدام به تفسیر آیات نکاح کرده اند و عموما دیدگاهی نزدیک به هم ارائه داده‌اند. و مقدس اردبیلی در بسیاری از موارد متاثر از آراء فاضل مقداد است.
كلمات كليدي : واژه‌های کلیدی: زبدةالبیان، کنزالعرفان، نکاح، فقها.
تاريخ دفاع : 1397-10-19