بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950256789
نویسنده : عسكر نژاد مهدي پور
عنوان پایان نامه : شناسایی عوامل موثر در روشهای اخذ مالیات در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مراد رضایی دیزگاه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر در روشهای اخذ مالیات در استان گیلان می باشد. تحقیق حاضر میدانی می¬باشد. مصاحبه ای در خصوص شناسایی عوامل موثر بر اخذ مالیات در استان گیلان در بین کارکنان اداره مالیات بعمل آمد. سرانجام با جمع¬آوری مصاحبه ها داده¬های مربوط به آن مورد تجزیه و تحلیل و ارتباط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر 13 نفر از خبرگان اداره مالیات استان گیلان می¬باشد. ابزارهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق، مصاحبه و پرسشنامه می باشد. پاسخ‌دهندگان مصاحبه و پرسشنامه حاضر، کارکنان سازمان مالیات استان گیلان می‌باشند. سوال تحقیق این است که عوامل موثر بر اخذ مالیات در استان گیلان کدام است؟ از ده شاخص تعیین شده (افزایش فرهنگ مالیاتی، ایجاد تشویق و انگیزش، همکاری اتحادیه ها، استفاده از کادر مجرب، تبلیغات مناسب، آشنایی مردم با امور مالیاتی، تکریم ارباب رجوع، شفاف سازی محاسبه مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و آموزش کارکنان)، معيار شفاف سازی به صورت چشمگيري از بيشترين اولويت برخوردار است. دو معيار تکریم ارباب رجوع و جلوگیزی از فرار مالیاتی نيز با ميزان اهميت مشابه از اولويت بالائي برخوردار هستند.
كلمات كليدي : اخذ مالیات، روش خوداظهاری، روش تمکین ، روش توافقی
تاريخ دفاع : 1397-11-7