بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930543684
نویسنده : الهام جعفری
عنوان پایان نامه : عوامل تاثیرگذار اجتماع پذیری در محیط آموزش معماری و میزان تاثیر آن بر یادگیری دانشجویان، نمونه موردی: محیط های آموزش معماری در استان گیلان
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (استاد مدعو) : , حمزه غلامعلی زاده,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , محمود مدیری,
چكيده : آنچه که امروز در زمینه آموزش معماری بیشتر مورد توجه قرار میگیرد، ارتقاء و تسریع یادگیری در دانشجویان این رشته است. اجرای برنامههای آموزش رشته معماری، مستلزم مکانی مناسب برای انجام رفتارهای مربوط به آن است. بنابراین نمیتوان نقش محیط کالبدی آموزش را در فرآیند یادگیری دانشجویان نادیده انگاشت. در این تحقیق، رویکرد ارزیابی تاثیر محیط ساخته شده بر انسان است. لذا با تمرکز بر قابلیت اجتماعپذیری محیط کالبدی، ویژگیهای آن، عوامل موثر بر شکلگیری آن و درنهایت تاثیر آن بر یادگیری در محیط آموزش معماری مورد سنجش قرار میگیرد.به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، ابتدا به کمک مطالعات کتابخانهای و جمعآوری نظرات محققان پیشین، عوامل موثر بر اجتماع-پذیری جمعآوری شد. سپس برای پاسخ به سوالات از تکنیکهای ترکیبی به صورت دو مدل ساختار شبکهای و مفهومی در دو مرحله استفاده شد. مرحله اول به کمک روش تصمیمگیری چندمعیاره تحلیل گردید. با استفاده از روش دلفی فازی و با بهرهگیری از نظر خبرگان، عوامل شناختهشده در محیط آموزش معماری، غربالگری شد. در نتیجه عوامل موثر به شش دسته کلی تقسیم شدند که عبارتند از: عناصر فیزیکی، عوامل فضایی-معماری، معانی زیباشناختی، معنایی-ادراکی، عملکردی-فعالیتی و احساس امنیت. هریک از این عوامل خود دارای زیرعوامل موثر میباشند.در گام بعدی، به کمک تکنیک دیماتل چگونگی اثرگذاری و اثرپذیری عوامل و زیرعوامل موثر و ارتباط آنها با یکدیگر شناخته شد و سپس به کمک فرآیند تحلیل شبکهای، وزن و اهمیت هریک از عوامل اجتماعپذیری به منظور شناخت مهمترین عوامل و کاربرد آن به عنوان راهکار طراحی تحلیل گردید. در مرحله دوم، از طریق مدلسازی معادلات ساختاری و به منظور سنجش صحت فرضیهها، مدل مفهومی تحقیق تحلیل شد. روش تحقیق پیشرو از نوع تحلیل عاملی تاییدی بوده و نظرسنجی در این مرحله از دانشجویان معماری به عنوان کاربران محیط آموزشی صورت گرفتهاست. نتیجه حاصله با تایید فرضیه تحقیق، نشان داد که اجتماعپذیری محیط آموزش معماری بر یادگیری دانشجویان مربوطه تاثیرگذار است.
كلمات كليدي : اجتماعپذیری، تعاملات اجتماعی، محیط آموزش معماری، یادگیری، تصمیمگیری چندمعیاره، مدلسازی معادلات ساختاری.
تاريخ دفاع : 1397-11-11