بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950191420
نویسنده : سید مجتبی میر خائف
عنوان پایان نامه : بررسی نیاز آبی گیاهان زینتی فصلی فضای سبز رشت
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم باغبانی - گیاهان زینتی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :داود هاشم آبادی, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , ابراهیم امیری,
چكيده : کمبود آب یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این قرن است که می‌تواند سرمنشاء بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار گیرد. کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان است و با محدودیت شدید منابع آب مواجه است. با توجه به اهمیت آبیاری در فضای سبز، گیاهان فصلی و نشایی که بخش اعظمی از فضای سبز شهر رشت را به خود اختصاص می‌دهند در فصلهای گرم سال نیاز مبرم به تداوم آبیاری دارند. همچنین تغییرات اقلیمی شهر رشت با گرمایش بیش از حد در تابستان و کمبود بارندگی موجب افزایش هزینه بیشتر نگهداری در بخش فضای سبز شده است. بنابراین پی بردن به نیاز آبی این گیاهان کمک به صرفه جویی در مصرف آب در فضای سبز شهری رشت در فصل گرم می‌شود. در این تحقیق برای تعیین نیاز آبی گیاهان از نرم افزار CROPWAT 8.0 استفاده می‌شود. گیاهان مورد تحقیق شامل بنفشه (Viola sp.)، فلفل زینتی (Capsicum annuum)، داودی (Chrysanthemum indicum)، همیشه بهار (Calendula officinalis)، ابری (Ageratum houstonianum)، ناز آفتابی (Portulaca grandiflora)، پریوش (Catharanthus roseus)، مینا چمنی (Bellis perennis)، گازانیا (Gazania sp.) و اطلسی hybrida Petunia × می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که با توجه به دوره ماندگاری در فضای سبز، بیشترین نیاز آبی مربوط به گازانیا با 8/514 میلی متر و کمترین آن مربوط به داوودی با 7/31 میلی متر می‌باشد.
كلمات كليدي : فضای سبز، رشت، گیاهان فصلی، نیاز آبی
تاريخ دفاع : 1397-11-1