بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950148242
نویسنده : غلامحسین فلاح پور نخجیری
عنوان پایان نامه : تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، ترفیع فروش و محیط فروشگاه بر حفظ مشتری با میانجی گری ارزش ادراک شده (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای موادغذایی شهر رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کامبیز شاهرودی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به این که امروزه فروشگاه های مواد غذایی در حال توسعه هستند، فروشگاه های مواد غذایی باید دارای شرایط متمایزی باشند که نظر خریداران را جلب کنند از جمله وجود انواع مواد غذایی با تنوع زیاد برند هم چنین ویژگی های محیطی و محل قرارگیری، تازگی مواد بسیار حائز اهمیت است و میزان رقابتی بودن این فروشگاه ها را افزایش داده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، ترفیع فروش و محیط فروشگاه بر حفظ مشتری با میانجی گری ارزش ادراک شده در فروشگاه های زنجیره ای موادغذایی شهر رشت است. فرضیه های مطرح شده در تحقیق حاضر عبارتند از تأثیر ارزش ادراک شده بر حفظ مشتری، تأثیربازاریابی رسانه اجتماعی بر ارزش ادراک شده، تأثیربازاریابی رسانه اجتماعی بر حفظ مشتری، تأثیربازاریابی رسانه اجتماعی بر حفظ مشتری با میانجی‌گری ارزش ادراک شده، تأثیرمسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش ادراک شده، تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر حفظ مشتری، تأثیرمسئولیت اجتماعی شرکت بر حفظ مشتری با میانجی‌گری ارزش ادراک شده، تأثیر ترفیع فروش بر ارزش ادراک شده، تأثیر ترفیع فروش ÷بر حفظ مشتری، تأثیر ترفیع فروش بر حفظ مشتری با میانجی‌گری ارزش ادراک شده، تأثیر محیط فروشگاه بر ارزش ادراک شده، تأثیرمحیط فروشگاه بر حفظ مشتری، تأثیر محیط فروشگاه بر حفظ مشتری با میانجی‌گری ارزش ادراک شده است.تحقیق حاضر براساس نوع هدف کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضرخریداران فروشگاه های مواد غذایی در شهر هستند.376 نفر به عنوان حداقل نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود به دست آمد. روش نمونه برداری در تحقیق حاضر غیراحتمالی در دسترس بوده است. سطح تحلیل فردی بوده که واحد مورد تحلیل مشتریانی که از فروشگاه های مواد غذایی خریداری می کنند در نظر گرفته می شود.برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره برداری شد که برای همه ی متغیرها بالاتر از آمد.جهت تجزیه و تحلیل دادهها از معادلات ساختاری از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. همه فرضیه های ارائه شده در تحقیق به جز تأثیرمحیط فروشگاه بر حفظ مشتری با میانجی‌گری ارزش ادراک شده، تأثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر حفظ مشتری با میانجی‌گری ارزش ادراک شده، تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر حفظ مشتری مورد تأیید قرار گرفت. بیش ترین شدت تأثیر مربوط به تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش ادراک شده و کم ترین شدت تأثیر مربوط به تأثیر ترفیع فروش بر حفظ مشتری با میانجی‌گری ارزش ادراک شده است.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: ارزش ادراک شده، بازاریابی رسانه اجتماعی، ترفیع فروش،حفظ مشتری، محیط فروشگاه، مسئولیت اجتماعی شرکت
تاريخ دفاع : 1397-11-8