بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950001673
نویسنده : سید مجتبی حسنی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر ویژگی های شغلی و پاداش بر عملکرد شغلی به واسطه رضایتمندی شغلی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی همایون فر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : حیاتی ترین مسئله در هر سازمانی عملکرد شغلی آن است. اهمیت عملکرد شغلی، پژوهشگران را به پژوهش هر چه بیشتر درباره آن واداشته است. در حال حاضر بررسی و شناخت عملکرد شغلی یکی از برنامه‌های مهم مدیریت در بخش کلان محسوب می‌شود تا از این راه عوامل مرتبط با آن مانند جذب، آموزش، پرورش و حفظ کارکنان به شکل بهتری توسط مدیریت میانسانی برنامه‌ریزی و اجرا شود. این پژوهش در مورد بررسی تاثیر ویژگی های شغلی و اداش بر عملکرد شغلی به واسطه رضایتمندی شغلی می‌باشد. متغیرهای تحقیق عبارتند از: رفتارهای شهروندی سازمانی، ساختار رهبری، تعهد عاطفی و حمایت سازمانی درک شده. جامعه آماری تحقیق را کارکنان شرکتهای طرحهای صنعتی ایران، مپنا، پایندان ، ایدرو است. نمونه آماری از طریق فرمول کوکران محاسبه شد و برابر با 239 نفر می‌باشند. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده و با نرم افزار PLS مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرضیه ها تایید شد.
كلمات كليدي : عملکرد شغلی، رضایتمندی شغلی، ویژگی های شغلی، پاداش، استرس
تاريخ دفاع : 97-11-06