بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920728573
نویسنده : سحر حمیدی یدسی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه مدیریت سود با بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین علیزاد آبکناری, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر محمد آقایی,
چكيده : گسترش فزاينده فعاليتهاي اقتصادي و پيچيدگي روز افزون آنها از يك طرف و لزوم توجهه بهه اطلاعهات دقيق حسابداري و صورتهاي مالي از سهوي ديگهر سهبب ابهداع روشههاي تحليلهي و مهديريتي نهوين در حسابداري شده است . يكي از مهمترين اين روشها مقوله اي به نام مديريت سود مي باشد .مديريت سود به عنوان برداشتن گامهاي آگاهانه در محدوده اصول پذيرفته شده حسابداري بهراي آوردن سهود گهزارش شده به سطح مورد نظر تعريف شده است. عمل نزديك كردن سود گزارش شده به سهطح سهود ههدف از طريق دستكاري هاي حسابداري انجام مي شود . يكي از اهداف دستكاري سود هموارسازي سود گزار ش شده است، بنابراين هموارسازي سود را مي توان بخشي از مديريت سود دانست.از سويي ديگر رقابت روز افزون بنگاه هاي اقتصادي دست يابي به سود را محدود و احتمال ورشكستگي را افزايش داده است. يكي از راههاي كمك به سرمايه گذاران ارايه الگوهاي پيش بيني درباره دورنماي كلي شركت است،هرچه پيش بيني ها به واقعيت نزديكتر باشد، مبناي تصميمات صحيح تري قرار خواهند گرفت . الگو هاي پيش بينهي ورشكستگي يكي از ابزارهاي برآورد وضع آينده شركت ها است. سرمايه گذاران و اعتباردهندگان تمايهل زيادي براي پيش بيني ورشكستگي بنگاه ها دارند زيرا در صورت ورشكستگي هزينه هاي زيادي بهه آنهها تحميل مي شود.در همين راستا اين تحقيق به بررسي رابطه بين مديريت سود با بحران مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مي پردازد. نمونه آماري شامل 161 شركت منتخب طي سالهاي 1387 تا 1392 است ،كه از روش نمونه گيري غربالگري انتخاب شده انهد. روش تحقيهق حاضهر از نظهر هدف كاربردي واز نظر روش تحقيق توصيفي علي از نوع همبستگي مي باشد. با توجه به نتهايج بدسهت - آمده بين مديريت سود و بحران مالي رابطه معني داري وجوددارد.
كلمات كليدي : مديريت سود، بحران مالي، بورس اوراق بهادار
تاريخ دفاع : 1394-11-28