بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930278389
نویسنده : جاوید رضا خوشکلام محصصی
عنوان پایان نامه : تحلیل توسعه گردشگری با محوریت غذاهای بومی و محلی شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نصرالله مولائی هشجین, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه:گردشگري يكي از بزرگ ترين صنايع در جهان است و در دهه‌هاي اخير به دليل افزايش شديد انواع روش هاي گذران اوقات فراغت و افزايش سهولت سفر براي بسياري از افراد، رونق گرفته است و در این بین غذاهای بومی و محلی می‌تواند جذابیت‌های مضاعفی را برای این مهم پدید آورد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل توسعه گردشگری با محوریت غذاهای بومی و محلی شهرستان رشت تدوین شده است. این پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل گردشگران داخلی شهرستان رشت است و نمونه آماری 384 نفر انتخاب شدند.. تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی است و به لحاظ جمع آوری داده‌ها میدانی است که در آن تحلیل توسعه گردشگری با محوریت غذاهای بومی و محلی شهرستان رشت مورد بررسی قرار می‌گیرد.نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که متغیرهای ظاهر غذاهای محلی و بومی، کیفیت غذاهای محلی و بومی و سالم بودن غذاهای محلی و بومی با توسعه گردشگری در شهرستان رشت رابطه معنی داری دارند.
كلمات كليدي : گردشگری، غذاهای بومی و محلی، کیفیت غذاها، سالم بودن غذاها، توسعه گردشگری، شهرستان رشت
تاريخ دفاع : 1395-11-30