بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930591583
نویسنده : زیبا دودانگه ویکی
عنوان پایان نامه : اثر تمرینات TRX بر برخی از شاخص های آمادگی جسمانی، مهارتی و ترکیب بدن دختران تکواندوکار
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :زهرا حجتی ذی دشتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین TRX بر برخی از شاخص‌های آمادگی جسمانی و مهارت در دختران تکواندوکار 11-14 سال شهرستان لنگرود بود. از این جامعه 30 نفر با توجه به سن و وزن مشابه و دارای حداقل 4 سال سابقه تمرین، انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه ( تمرین TRX : 15n=، سن: 5/1±56/13 سال، قد: 2/3±11/162 سانتی‌متر، وزن: 7/7±01/58 کیلوگرم) و ( گروه کنترل 15n=، سن: 37/1±72/13 سال، قد: 57/3±43/162 سانتی‌متر، وزن: 55/2±32/58 کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه TRX به مدت هشت هفته و 3 جلسه در هفته پروتکل تمرین TRX و گروه کنترل تمرینات تکواندو را انجام دادند. شدت نیز بر اساس مقیاس بورگ هر دو هفته یک واحد افزایش می¬یافت. حرکات به ترتیب شامل حرکات پرس سینه، اسکات، جلو بازو، قایقی، سه سربازو، کرانچ و پل بود. علاوه براین، هر دو گروه هفته‌ای سه بار تمرینات تکنیکی و مهارتی مربوط به تکواندو را نیز انجام می‌دادند. 48 ساعت قبل از نخستین جلسه تمرینی و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، متغیرها شامل توان به روش پرش سارجنت، چابکی در تغییر وضعیت بدن به روش آزمون بورپی، چابکی در تغییر مسیر با آزمون T ، تعادل به روش آزمون ایستادن روی یک پا، انعطاف پذیری با آزمون نشستن و رسیدن، ترکیب بدن با استفاده از اندازه گیری چربی زیر پوستی با کالیپر و مهارت به روش آزمون دولیوچاگی ارزیابی شدند. برای بررسی نتایج درون گروهی از آزمون آماری t همبسته و از آزمون کوواریانس برای بین گروهی استفاده شد. نتایج بهبود معنی¬دار تعادل، چابکی، توان و مهارت در گروه TRX را نشان دادند (05/0P
كلمات كليدي : تمرینات TRX، شاخص آمادگی جسمانی، مهارت، دختران تکواندوکار
تاريخ دفاع : 1396-11-8