بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950002171
نویسنده : مرضیه فاضلی دافچاهی
عنوان پایان نامه : رابطه بین شتاب سود هر سهم و بازده سهام
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسن صادق پور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مهمترین مفاهیم در تصمیم گیری سرمایه گذاران, ریسک و بازده است. عوامل بسیار زیادی هستند که بر بازده سهام شرکت ها تأثیر گذارند. یکی از مهمترین اقلامی که همواره مورد توجه سرمایه گذاران می باشد, تجزیه و تحلیل اقلام صورت های مالی به منظور اطمینان از درآمدزایی و سودآوری شرکت ها و همچنین بررسی تأثیر آن ها بر بازده سهام شرکت ها است. با توجه به موارد مزبور, هدف از انجام این پژوهش تببین رابطه شتاب سود هر سهم و بازده سهام می باشد. قلمرو مکانی, شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی, دوره شش ساله بین سال های 1390 تا 1395 می باشد و تعداد 130 شرکت به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب گردیدند. هم چنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. در این پژوهش شتاب سود به دو بخش شتاب سود مثبت و منفی تفکیک شده است که با توجه به نتایج بدست آمده بین شتاب سود مثبت و منفی هر سهم و بازده سهام رابطه معنا داری وجود دارد.
كلمات كليدي : شتاب سود, رشد سود, بازده سهام
تاريخ دفاع : 1397-6-21