بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950019976
نویسنده : جمشید کشت پرور مشکله
عنوان پایان نامه : تحلیل عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر مناسبات ژئوپلیتیک ایران و افغانستان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي سياسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یوسف زین العابدین عموقین, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده مرزهاي بين¬المللي، از جايگاه ويژه¬اي در مناسبات ژئوپلیتیک برخوردار بوده و عوامل جغرافیایی بر روی آن تأثیرگذار می¬باشد. بنابراين، هدف از نگارش این پایان¬نامه، تبيين عوامل مؤثر جغرافیایی تأثیرگذار، شناخت عناصر و مؤلفه¬های آن، تبیین اشتراکات و تضاد ژئوپلیتیکی و چگونگي ارتباط اين عناصر، ارائه راهکار مناسب جهت ارتقاء مناسبات ژئوپلیتیکی مرزی، دو کشور ایران و افغانستان می¬باشد. این تحقیق در پی پاسخ به این سئوال می¬باشد که: عوامل مؤثر جغرافیایی تأثیرگذار بر مناسبات ژئوپلیتیکی ایران و افغانستان کدامند؟ در راستای پاسخ به سوال فوق دو فرضیه در نظر گرفته شده است . فرضیه1: اشتراکات فرهنگی- تاریخی می¬تواند بر مناسبات ژئوپلیتیکی ایران و افغانستان تأثیرگذار باشد. فرضیه2: عوامل طبیعی مناطق مرزی می¬تواند بر مناسبات ژئوپلیتیکی ایران و افغانستان تأثیرگذار باشد. در تدوین این پایان¬نامه از روش تحلیلی- توصیفی این نتایج حاصل می¬گردد که افغانستان همچنان در شمار کشورهای بی¬ثبات و چالش¬خیز جهان باقی¬خواهد ماند. در واقع تا زمان روی کار آمدن دولتی میانه¬رو متمرکز و مورد پذیرش تمامی قبایل شمالی و جنوبی، این کشور صادر کننده انواع چالش و معضلات امنیتی و سیاسی به ایران و دیگر همسایگان خود خواهد بود. منابع بحران¬زای این کشور را مي-بايست در عواملی چون: فقر، توسعه¬نیافتگی، ناهماهنگیهای قومی و مذهبی، رقابت¬های مستمر ژئوپلیتیک همسایگان و قدرتهای بزرگ، تولید و قاچاق مواد¬¬مخدر، فعالیت اشرار و گروه¬های تروریستی با اقدامات منفی سیاسی و ضد امنیتی، جرائم خشن و حضور مهاجرین افغان و تبعات ناشی از این حضور، جستجو کرد. واژه¬گان کلیدی: عوامل جغرافیایی، مناسبات ژئوپلیتیکی، ایران، افغانستان.
كلمات كليدي : واژه¬گان کلیدی: عوامل جغرافیایی، مناسبات ژئوپلیتیکی، ایران، افغانستان.
تاريخ دفاع : 1397-06-026