بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930397646
نویسنده : بیژن صابر
عنوان پایان نامه : شرایط و آثار تعهد به عمل حقوقی و ترک فعل حقوقی در حقوق موضوعه ایران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مجید روحی,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر حسین داوودی,
چكيده : در جهان امروز همچنان موضوع بسیاری از تعهدات (( ترک فعل حقوقی )) می باشد، ولی متأسفانه بررسی دقیق آثار این تعهدات، در حقوق ما نسبتاً مغفول واقع شده و همیشه این ابهام وجود داشته که، در نتیجه تعهد به ترک فعل مادی و حقوقی، چه حقوق و تکالیفی برای طرفین ایجاد می گردد. بر این اساس در این تحقیق به بیان و بررسی تعهدات (به عنوان موضوع اصلی قرارداد) پرداخته شده است و شرایط تعهد به فعل و آثار ناشی از ترک فعل حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی و در قالب کتابخانه ای انجام می گیرد؛ نتایج پژوهش بیانگر این موضوع است که شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده 190 ق. م به عنوان شرایط اجرای تعهد قلمداد می شود. ضمن آنکه فسخ، بطلان، الزام و خسارت از مهمترین آثار ترک فعل حقوقی می باشد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: تعهد، قرارداد، ترک فعل، عمل حقوقی
تاريخ دفاع : 1397-11-10