بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950165519
نویسنده : نرجس قوامی لاهیجی
عنوان پایان نامه : اثر استفاده از پری بیوتیک( فرمکتو) و گیاهان دارویی (نعناع و کاسنی) بر عملکرد، صفات لاشه، فرا سنجه های بیوشیمیایی خون و فلور میکروبی روده باریک جوجه های گوشتی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا صیداوی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر به منظور بررسي اثر استفاده از پری بیوتیک( فرمکتو) و گیاهان دارویی (نعناع و کاسنی) بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و فلور میکروبی روده باریک جوجه های گوشتی بود. 320 قطعه جوجه گوشتي يكروزه سویه راس(308) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تيمار و 4 تكرار( 20 جوجه برای هر تکرار) به ازای هر تیمار مورد استفاده قرار گرفت. تيمارها شامل: جیره پایه (بدون مواد افزودنی)؛ جیره پایه پری بیوتیک فرمکتو ؛ جیره پایه 1/0 درصد پودر نعناع و جیره پایه 1/0 درصد پودر کاسنی بودند. نتايج آزمايش اخير نشان داد که بیشترین میانگین مصرف خوراک و افزایش وزن مربوط به تیمار حاوی 1/0 درصد پودر کاسنی بود(05/0P
كلمات كليدي : پری بیوتیک، گیاهان دارویی، عملكرد، صفات لاشه، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، سيستم ايمني، فلورمیکروبی روده باریک
تاريخ دفاع : 1397-06-22