بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950304013
نویسنده : حسین غیاثی فر
عنوان پایان نامه : بررسی نقش میانجی نوآوری فناورانه در تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجتبی افشاریان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده امروزه با توجه به گرایش شرکت ها به جهانی شدن، صادرات به عنوان معمول ترین راه پیش روی بنگاه ها می¬باشد. توجه به عملکرد صادراتی شرکت¬ها به منظور رقابتی بهینه در عرصه صادرات ضروری می¬باشد و مقوله نوآوری یکی از پیشایندهای مثبت عملکرد صادراتی است. عوامل داخلی و خارجی بسیاری بر ارتقای عملکرد صادراتی موثر هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش میانجی نو آوری فناورانه در تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی می¬باشد. پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری پژوهش 38 شرکت نمونه صادراتی در استان گیلان هستند که براساس روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند هر38 شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی آن توسط روایی محتوا، روایی همگرا و روایی واگرا مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بالاتر از 7/0 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختار مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 اقدام شد. یافته های تحقیق نشان داد که نوآوری سازمانی بر نوآوری فناورانه و عملکرد صادراتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نواوری فناورانه بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش میانجی نوآوری فناورانه در تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده استان گیلان نیز مورد تایید قرار گرفت. در این راستا می¬توان گفت که با سرمایه گذاری و ارتقای نوآوری در فرایندهای سازمانی و در تکنولوژی تولید یا خدمات می¬توان شاهد عملکرد صادراتی مثبت بود. کلمات کلیدی: نوآوری سازمانی، نوآوری فناورانه، عملکرد صادراتی
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: نوآوری سازمانی، نوآوری فناورانه، عملکرد صادراتی
تاريخ دفاع : 1397-11-08