بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930478614
نویسنده : صحرا گیل عسگری
عنوان پایان نامه : بررسی حاکمیت اراده در وصیت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین داودی بیرق, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نقش اراده در اعمال حقوقی بسیار مهم است و فقدان آن سبب عدم صحت اعمال حقوقی است. اصل حاکمیت اراده یکی از مهم ترین اصول حقوقی می باشد و طبق آن تعهدات قراردادی صرفا از ارادۀ متعاقدین ناشی میشود . مساله این است که اصل حاکمیت اراده ، تا چه میزان در وصیت حاکم است؟! آیا شخص موصی می تواند در وصیت از ارادۀ کامل برخوردار باشد یا حدود و قیودی ارادۀ وی را محدود می کند؟ در حقوق ایران، سهم و نفوذ اختیار نسبت به اموال خویش تنها در حدود ثلث اموال است و همینطور وصیت مازاد بر ثلث ، منوط به اجازة وراث می باشد. عواملی مانند حفظ حقوق وراث، نظم عمومی ، اخلاق حسنه ، عرف آمره ، حقوق اشخاص ثالث مبناء محدودیت ارادۀ موصی هستند و ارادۀموصی را در حدود خود مقید می کنند . حق تنفیذ مازاد بر این سهم برای وراث قانونی وی در نظر گرفته شده وبه دلیل حفظ حقوق وراث ، وصیت مازاد بر ثلث منوط به تنفیذ وراث می باشد و در صورت عدم تنفیذ وراث قانونی ، وصیت مازاد بر ثلث رد می شود. افراد فاقد وارث محدودیتی از حیث میزان وصیت ندارند ، زیرا فلسفۀ محدودیت موصی نسبت به وصیت اموال خود ، حفظ حقوق وراث می باشد.
كلمات كليدي : وصیت، وصیت نامه، وصیت تملیکی، وصیت عهدی، اراده، اصل حاکمیت اراده ، اصل آزادی قراردادی
تاريخ دفاع : 1397-11-03