بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950479908
نویسنده : ستاره فروحی خطیبانی
عنوان پایان نامه : مطالعه خواص جذب سطحی داروی ضد سرطان هسپرتین بر روي سطح نانو لوله¬هاي کربنی و بورنيتريد با استفاده از نظریه تابعی چگالی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شیمی آلی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید کیاء, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : کاربرد فناوری نانو در شیمی، فیزیک، الکترونیک و رایانه، در حال تکامل و توسعه است. در این پژوهش بر روی کاربردهای پزشکی فناوری نانو، به دلیل توانایی¬های این علم جهت درمان بیماری¬های خاص و تولید داروهای جدید در سال¬های اخیر قوت یافته است. توانایی یک نانولوله¬ برای انتقال دارو به قطر آن و جهت گیری مولکول¬های وارد شونده بستگی دارد. در این تحقیق ابتدا نانولوله¬های کربنی، بور نیترید و با کایرالیته (5،5) و (8،0) و مولکول هسپرتین با نرم افزار Nanotube modeler ترسیم و به روش DFT/B3LYP، تابع پایه 6-31G(d) و با استفاده از نرم افزار گوسین 09، بهینه شدند. با قرار دادن مولکول دارویی بر روی نانولوله¬ها، ساختار¬های ایجاد شده بهینه گردیدند. سرانجام مطالعاتی بر روی ممان دو قطبی، شکاف بین HOMO و LUMO، پتانسیل یونش، سختی، نرمی، الکترون خواهی و پتانسیل شیمیایی مولکول دارویی قبل و بعد از قرار گرفتن بر روی نانولوله¬ها مورد مطالعه قرار گرفتند. تعدادی از ساختار¬های بهینه شده با این روش رسانایی و جذب شیمیایی خوبی را نسبت به استفاده از حالت آزاد دارو از خود نشان دادند.
كلمات كليدي : گوسین، نانولوله، هسپرتین، نظریه تابعی چگالی
تاريخ دفاع : 1397-11-09