بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950058716
نویسنده : زهرا روح بانی
عنوان پایان نامه : مطالعه بارگذاری و رهایش داروی متوکلوپرامید هیدروکلرید در هیدروژل پلی وینیل پیرولیدون-پلی وینیل الکل
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی شیمی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود مختاری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : به کارگیری هیدروژل های بر پایه پلی وینیل الکل در مواد زیستی به دلیل سمیت پایین وامتزاج پذیری زیستی بالا بسیار مورد توجه قرارگرفته است. دراین پروژه هیدروژل پلی وینیل الکل- پلی وینیل پیرولید (PVA-PVP)اتصال عرضی شده بااستفاده از محلول آبی پتاسیم پراکسودی سولفات تهیه گردید. سپس بارگذاری و رهایش داروی متوکلوپرامیدهیدروکلرید بااستفاده از هیدروژل پلی وینیل پیرولیدون-پلی وینیل الکل بررسی شد. اثرات دما و pH بر بارگذاری و رهایش داروی متوکلوپرامیدهیدروکلرید در هیدروژل پلی وینیل پیرولیدون- پلی وینیل الکل مطالعه شد. نتایج نشان داد که ببیشترین بارگذاری دارو در دمای محیط بعد از گذشت 4 ساعت بدست آمد. همچنین بیشترین رهایش دارو بعد از گذشت 5 ساعت در دمای محیط در7 =pH با مقدار ppm 27/30 مشاهده شد.
كلمات كليدي : متوکلوپرامید هیدروکلرید، پلی وینیل پیرولیدون، پلی وینیل الکل، هیدروژل، رهایش دارو
تاريخ دفاع : 1397-11-07